§1 Föreningens namn är ALEXANDER – Grimeton Veteranradios Vänner.

§2 Föreningens ändamål är att: dels verka för att bevara, dokumentera och levandegöra en äldre utrustning vid Grimetons radiostation, dels initiera och medverka i utbildning och gemenskapsfrämjande arrangemang, som avser att bevara och vidareföra den kunskap om anläggningens funktion och skötsel, som finns hos äldre och nuvarande anställda.

§3 Medlemskap beviljas envar fysisk eller juridisk person med intresse för föreningens uppgifter och verksamhet. Medlemsavgiften fastställs vid det andra ordinarie föreningsmötet för året (höstmötet) och gäller för efterföljande kalenderår. För juridisk person fastställer årsmötet särskild avgift.

§4 Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Sådan möte hålles på kallelse av styrelsen minst två gånger årligen varav ett skall vara årsmötet. Årsmötet skall hållas före februari månads utgång. Vid årsmötet skall förutom övriga ärenden förekomma:
1) Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
2) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det år verksamheten avser
3) Val av styrelse och suppleanter
4) Val av revisorer och ersättare för dessa
5) Information om kommande verksamhet

§5 Styrelsen handhar föreningens verksamhet i överensstämmelse med föreningens stadgar och av föreningsmötet fattade beslut. Ett naturligt samspel med hembygdsrörelsen bör eftersträvas. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. De ordinarie väljs växelvis för en tid av två år (tre ena året och två det andra). Av de ordinarie ledamöterna väljs ordförande särskilt.

§6 Revision: Minst två revisorer och en ersättare väljs årligen av årsmötet. Till föreningens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

§7 Kommittéer: Vid årsmötet kan på förslag av styrelsen utses kommittéer för särskilda tidsbegränsade uppgifter.

§8 Stadgeändring/upplösning: Ändringar av föreningens stadgar eller beslut om upplösning kan ske genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

 

Alexanderlogga_ny-kopiera

Lämna ett svar

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!