Radiomottagare

Endast ett fåtal radiomottagartyper på marknaden kan ta emot SAQ:s frekvens 17,2 kHz direkt, det rör sig då om speciella och oftast dyrbara mottagare. Normala lösningen för mottagning av SAQ är att bygga eller köpa en s.k. converter, som omvandlar signalen på 17,2 kHz till en frekvens som kan tas emot på en mottagare som finns till hands.

Mottagare på Internet

Twente

På internet, finns ett flertal mottagare som kan ta emot radiosignaler, motsvarande vad SAQ sänder ut. I staden Twente i Nederländerna finns en mottagare av långvåg, mellanvåg och kortvåg, och som kontinuerligt sänder ut mottagningen på Internet.
Gör så här:

1. Öppna websidan http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
2. I fältet “Waterfall view” klickar du på “max in”
3. I fältet “Bandwidth” klickar du på “CW-narrow”
4. I fältet “Frequency” knappar du in 17.2 kHz (använd punkt), och tryck på Enter.

Lycka till!

Mottagning med spektralanalysprogram

saqrx
SAQrx VLF Receiver

På senare år har en annan lösning på mottagning av SAQ blivit alltmer vanlig i lyssnarrapporterna, nämligen att använda en vanlig PC med ljudkort tillsammans med ett dataprogram för spektralanalys. Ljudkorten är konstruerade att hantera frekvenser upp till ca 24 kHz. Dessutom visar det sig att ljudkorten ofta har en mycket låg brusnivå, -100 dB eller bättre, vilket innebär att en antenn kan kopplas in direkt på ljudkortets signalingång utan några ytterligare förstärkare.

Det finns ett flertal spektralanalysprogram för gratis nedladdning via Internet.
SAQrx är ett program som är gratis att ladda ner och lätt att använda.

Wideband VLF spectrogram

VLF image Budapest 2015-06-28 12:00 UTC
VLF image Budapest 2015-06-28 12:00 UTC. Note the morse code at 17,2kHz

Det finns mottagare runt om i världen som regelbundet lägger ut en 15 sekunders “snutt” på mottagna signaler i frekvensområdet upp till 24 kHz på internet. Här kan du “zappa” runt och se hur SAQ når fram i olika världsdelar.

Mottagning med ljudredigeringsprogram

Hundar, katter, råttor och fladdermöss kan höra SAQ utsändningar med en antenn kopplad till ett par hörlurar, i princip. För oss människor är 17200 Hz toner i de flesta fall för höga för att uppfatta. Men vi kan använda ett ljudredigeringsprogram för att göra tonerna hörbara. Här är en beskrivning av hur det kan göras med Audacity; andra ljudredigeringsprogram kan också fungera.

(1) Spela in SAQ utsändningen med programmet Audacity och en antenn ansluten till datorns mikrofoningång. Använd 44100 eller hellre 48000 samples/s. Spara inspelningen som en .wav fil.

(2) Markera hela ljudspåret med Select → All. Undersök dess frekvensspektrum med Analyze → Plot Spectrum. Det bör synas en skarp topp nära 17200 Hz:

Spectrum of as-recorded signal

(3) Beroende på geografiskt läge och omgivning så kan det synas andra VLF-sändare och bakgrundsbrus.  Gör därför ett filter som undertrycker allt utom 17200 Hz. Använd Effect → Filter Curve EQ och skapa ett filter som ser ut så här:

Bandpass filter for 17200 Hz

(4) Applicera filtret och undersök spektrum igen. Toppen vid 17200 Hz bör nu vara mer uttalad, och frekvenser ovanför och nedanför är nedtryckta.

(5) Gör eventuellt ytterligare filtreringar med Effect → Notch Filter, Effect → High-Pass Filter och/eller Effect → Low-Pass Filter, för att undertrycka signaler som inte ligger vid 17200 Hz.

(6) Konvertera nu 17200 Hz till en hörbar frekvens. Använd Effect → Change Pitch och ange from=17200 och to=750. Markera rutan “Use high quality stretching”. Klicka Apply. Gör sedan View → Zoom → Zoom In upprepade gånger tills en signal som denna syns, med synliga Morse-tecken:

Zoomed-in waveform

(7) Spela upp resultatet. Om allt har gått bra så kan SAQ utsändningen avnjutas som 750 Hz toner.

Om man vill tolka meddelandet men tycker att det går för fort så kan man spela upp det långsammare med Playback Speed kontrollen. Alternativt läs tecken för tecken som de syns i ljudspåret.

Slutresultatets kvalitet beror av den inspelade signalens kvalitet. Det finns många faktorer som spelar in: En bättre antenn ger bättre signal. Det är bättre att vara utomhus än inomhus. Uppe på en höjd är bättre än i en dalgång. Undvik att vara nära kraftledningar, solcellsinstallationer, induktionshällar och annat elektriskt. Datorn kan inverka störande, så ha inte datorn alldeles nära antennen. Kör datorn utan ansluten laddare. Använd mikrofoningången, inte line-ingången. Konfigurera ljudkortet för största möjliga förstärkning.

Om signalen är svag kan ett högklassigt externt ljudkort ge bättre resultat. Eller, använd en förförstärkare – se nästa kapitel.

En avstämd förförstärkare för 17200 Hz

Om signalen är svag så kan en förförstärkare användas. Dess utsignal kan matas till en radiomottagare, eller till ljudingången på en dator.

Här är foto och kopplingsschema för en hembyggd förförstärkare. Den är avstämd till 17200 Hz, och en extern antenn kan anslutas.

 

Preamplifier
Circuit diagram

Den dubbla operationsförstärkaren Analog Devices AD8397 har lågt brus och god bandbredd. Spänningsmatningen är +4 och -4 V men allt mellan 3 och 5 V går bra. Ett nätanslutet spänningsaggregat kan tillföra störningar, bäst är därför att använda batterier.

Ferrittransformatorn isolerar antennen från förstärkaren. Den är också del av en resonanskrets. Prova ut antalet lindade varv på förstärkarsidan så att resonansfrekvensen blir 17200 Hz.

Antennen

För mottagning av SAQ kan man prova med en ramantenn. Att göra en sådan är i princip enkelt: Linda isolerad koppartråd runt en ställning – här är en friluftsvariant:

backpack antenna

Här har 20 varv 4-trådig ledning lindats runt ryggsäcken. Genom att koppla de individuella trådarna i serie blir det effektivt sett 80 varv:

wiring

Om ljudkortets mikrofoningång inte tolererar en “mikrofon” med mycket liten intern resistans (som ramantennen har) så kan man behöva ha med en resistans för att efterlikna en riktig mikrofon.

Det går att hitta många exempel på ramantenner på nätet – pröva med sökorden VLFloop och antenna. Eller VLFferrite och antenna för en annorlunda variant.

Antenner av det här slaget är riktningskänsliga. Om man tänker sig lindningen som ett hjul så ska hjulets axel inte peka rakt mot SAQ sändaren. Den mottagna signalen blir starkast när axeln pekar 90 grader bort från sändaren.

Kuriosa

Vill du se en mottagare av annorlunda slag så titta gärna på Jim Moritz’ mekaniska mottagare .

Hur låter det och vad ser man när man tar emot SAQ?

SAQ sänder ut morsetecken (kombinationer av korta och långa pulser) med en omodulerad bärvåg. Detta innebär att man normalt inte hör någon ton utan troligare en variation i bruset på sändningsfrekvensen 17,2 kHz. Mottagare för telegramtrafik är normalt utrustade med en s.k. beat-oscillator, som gör bärvågen hörbar i mottagaren.

Avstämningen (injusteringen) av alternatorn inför en sändning kan vara besvärlig. När man inte nått ända fram med avstämningen så resulterar det i ett “ljud” vid mottagningen som är karakteristiskt för en maskinsändare: Morsetecknen låter som chirp-chirp, och inte som rena piip-piip som är det önskvärda.

Tips & kommentarer

Vi är bättre på sändning än på mottagning, så vi vill gärna ha dina tips och kommentarer för att hjälpa alla till en lyckad mottagning av SAQ. Främst vill vi ha rättelser av faktafel. Dessutom vill vi att utbyta erfarenheter och kunskaper om mottagningen. Är det nödvändigt att skydda ljudkortet från skador via antennen, och i så fall hur? Finns det ett ljudkort som inte fungerar för mottagning av SAQ? Vilka andra fallgropar bör undvikas?

Tips på enkla antennkonstruktioner samt tips om andra verktyg för att ta emot SAQ (t.ex. en enkel konverter) är givetvis också välkomna.
Skriv till oss i vårt Forum.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!