En ny radiostation

Motivet att anlägga en radiostation för telegramtrafik från Sverige till USA var att åtskilliga kablar för telegramtrafik över Atlanten skadades genom krigshandlingar under första världskriget. Därigenom fick både myndigheter och näringsliv i Sverige mycket svårt att hålla kontakt med den amerikanska kontinenten. Sverige hade inga egna kablar över Atlanten. Mot slutet av första världskriget togs en sändare i Karlsborg i bruk för telegramtrafik. Sändaren i Karlsborg klarade trafiken till Europa, men nådde endast sporadiskt fram till USA:s östkust. Eftersom radiotekniken utvecklats betydligt under kriget, så beslöt Sveriges Riksdag år 1920 att anslå pengar till en ny radiostation på Sveriges västkust.

Dåvarande Telegrafstyrelsen begärde in kostnadsuppgifter från fem olika företag. Som leverantör av radiostationen valdes slutligen RCA (Radio Corporation of America), som levererade både sändarstation och mottagarstation. Sändarstationen placerades i Grimeton, ca 10 km öster om Varberg, och mottagarstationen placerades i Kungsbacka.

Radiostationen i Grimeton

Sändaren var konstruerad av en svensk ingenjör, Ernst Alexanderson, som är tämligen okänd i Sverige, men en mycket uppskattad och respekterad uppfinnare i USA. Under sin livstid hann Alexanderson få 344 patent beviljade inom elektroteknik och elektronik.

Byggnadsarbetena påbörjades i november 1922 och stationen togs i drift den 1 december 1924. Den 2 juli 1925 invigdes stationen officiellt av kung Gustaf V. Byggkostnaden blev 4,3 miljoner kronor, och då ingick även en bostadsby för sju familjer samt mottagarstationen i Kungsbacka i beloppet.

Stationen i Grimeton innehöll två lika men spegelvända sändarutrustningar som kördes växelvis, ungefär en månad i taget. Den nya telegramförbindelsen visade sig mycket stabil och tillförlitlig, och nästan all telegramtrafik från Sverige till Nord- och Sydamerika förmedlades via Grimeton och dess maskinsändare. Det dröjde till 1938 innan den nya tekniken med elektronrörssändare för kortvåg började användas vid sidan av maskinsändarna. Under andra världskriget ökade behovet av utrikes telegramförbindelser via radio dramatiskt, och ytterligare kortvågssändare installerades i rask takt för att ta hand om trafiken. Maskinsändarna användes tidvis under kriget för att sända meddelanden till ubåtar. Efter andra världskriget förmedlades huvuddelen av telegramtrafiken via kortvågssändare, och maskinsändarna användes allt mindre. År 1960 skrotades ena maskinsändaren för att ge plats åt två nya kortvågssändare.

Telegramtrafik

I Grimeton hanterades inga meddelanden, detta skedde till en början på Radiocentralen i Telegrafstyrelsens byggnad vid Kaserntorget i Göteborg. Här togs telegrammen emot, och texten omvandlades till morsekod på hålremsor. Dessa hålremsor placerades i remsläsare, som var kopplade till sändarna i Grimeton via luftledningar på stolpar, och därigenom styrdes Grimetonsändaren att sända telegrammen som morsetecken till mottagarstationerna på andra sidan Atlanten. Telegramexpeditionen flyttades till Stockholm år 1938.

Radio och TV

I slutet av 1950-talet kom sändare för TV och FM-rundradio till Grimeton. Dessa sändare placerades i mindre hus i nära anslutning till antenntornen. År 1965 uppfördes en ny stationsbyggnad för TV och rundradio och sedan dess har så gott som alla tillkommande sändare i Grimeton placerats i “nya stationen”. Därmed har gamla stationsbyggnaden kunnat bevaras intakt med den utrustning och inredning som fanns i mitten av 1960-talet.

 

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!