Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed till årsmöte tisdagen den 10:e maj kl. 18:00 i Sändarsalen på radiostationen i Grimeton. Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande och sekreterare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om godkännande av kallelsen
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsberättelser: Verksamhet och kassa
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 9. Val
  1. Val av ordförande för två år 2022-2024
  2. Val av två styrelseledamöter 2022-2024
 10. Val av två revisorer samt en ersättare
 11. Val av valberedning varav en sammankallande
 12. Information om kommande verksamhet
 13. Inkomna motioner
 14. Ordet är fritt
 15. Avslutning

Ev. motioner eller större frågor lämnas skriftligen per post (Alexander, Radiostationen, Grimeton 72, 432 98 Grimeton)
eller e-post (info@alexander.n.se) och skall vara styrelsen tillhanda senast den 2 maj.
För förslag till styrelsen, kontakta: Ola Hernvall tel. 0340-660771 eller Hasse Nilsson tel. 0340-674316.
Efter årsmötesförhandlingarna förflyttar vi oss till besökscentrum där det kommer att bjudas på kaffe, fralla och kaka. I samband med detta kommer Världsarvets Per Berglund, verksamhetsassistent på Världsarvet, att berätta om och därefter förevisa den nya utställningen.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!