Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed till årsmöte onsdagen den 28:e mars kl. 19:00 i Sändarsalen på Radiostationen i Grimeton.

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande och sekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om godkännande av kallelsen
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsberättelser: Verksamhet och kassa
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
9. Val
a) Val av tre styrelseledamöter 2018-2020
( I tur att avgå:
Jan Steinbach, Arne Sikö och Jan-Åke Gylling)
b) Två ersättare för 2018-2019
10. Val av två revisorer samt en ersättare
11. Val av valberedning varav en sammankallande
( F.n. tre personer)
12. Information om kommande verksamhet
13. Inkomna motioner
14. Ordet är fritt
15. Avslutning
Ev. motioner eller större frågor lämnas skriftligen per post
(Alexander, Radiostationen, Grimeton 72, 432 98 Grimeton)
eller e-post (info@alexander.n.se)
och skall vara styrelsen tillhanda senast den 18 mars.
För förslag till valberedningen, kontakta: Bo Johansson
tel. 0340-674188, Hasse Nilsson tel. 0340-674316 eller
Ola Hernvall tel. 0340-660771

Efter förhandlingarna förflyttar vi oss till besökscentrum där det kommer att bjudas på kaffe, fralla och kaka. I samband med detta kommer Kai Sundberg att utveckla devisen “Se världen som turist – bli telegrafist”.

Subscribe!

Be the first to know about upcoming SAQ transmissions by subscribing to our newsletter.

No, thanks!